Future Meetings

April 22–26, 2020
8: AAFPRS, ABEA, ALA, ANS, AOS, ARS, ASPO, TRIO

Hilton Atlanta
Atlanta, Georgia
Meeting Information

April 7–11, 2021
8: AAFPRS, ABEA, AHNS, ALA, ANS, AOS, ARS, TRIO
Hyatt Regency New Orleans
New Orleans, Louisiana

April 27–May 1, 2022
9: AAFPRS, ABEA, AHNS, ALA, ANS, AOS, ARS, ASPO, TRIO
Hyatt Regency Dallas
Dallas, Texas

May 3–7, 2023
8: AAFPRS, ABEA, ALA, ANS, AOS, ARS, ASPO, TRIO
Hynes Convention Center/ Sheraton Boston
Boston, Massachusetts

May 15-19, 2024
9: AAFPRS, ABEA, AHNS, ALA, ANS, AOS, ARS, ASPO, TRIO
Hyatt Regency Chicago
Chicago, Illinois